تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

فمینیسم و بک لش دو نگاه انحرافی به زن

مترجم : مهری خراسانی – مهین عبدالرحیم خان    

چکیده :

نویسنده با اشاره به تاریخچه ای از رنسانس و موج فمینیسم، آموزه ها، دستاوردها و پیامدهای آن، معتقد است که فمینیسم و بک لش اگر چه برای زنان اروپایی و به ویژه آمریکایی هیچ ثمری جز سردرگمی و بی هویتی به ارمغان نیاورد، لکن برای جناح های رقیب در انتخابات فواید ارزنده ای در برداشته است، نوشتار، تا پایان در بردارنده نقدهایی است که نویسنده به فمینیسم وارد آورده است که از آن ها به نادیده گرفتن نقش های جنسیتی و نادیده گرفتن شئون خدادادی و طبیعت زن، می توان اشاره کرد.

کلید واژه :
فمینیسم ، اروپا ، جامعه آمریکا ، بک لش

شاید دوست داشته باشید