مفهوم شناسی اصطلاح جامعه زمینه ساز

نویسنده: آیتی،نصرت الله؛   

چکیده :

جامعۀ زمینه‌ساز جامعه‌ای است که ظرفیت تحمل حاکمیت معصوم و بسط ید او را در خود فراهم کرده و مهیای پذیرش ولایت معصوم است. مسیر دست‌یابی به سطح عالی این ظرفیت، التزام جامعه به مسئولیت‌های دینی با هدف فراهم کردن بسترهای ظهور امام زمان(عج) است.

اگر افراد جامعه نسبت به انجام وظایفی که نسبت به یکدیگر دارند و نیز مسئولیت‌هایی که نسبت به امام خود بر عهده دارند، متعهد باشند و این همه را آگاهانه و با هدف رسیدن به ظرفیت همراهی با معصوم انجام دهند، چنین جامعه‌ای به عالی‌ترین سطح زمینه‌سازی دست یافته است و اگر جامعه‌ای غیردینی به ارزش‌های انسانی که همان ارزش‌های دینی است متعهد باشد و از همین‌رو به صورت ناخودآگاه، توان پذیرش حاکمیت معصوم _ که احیاکنندۀ ارزش‌های انسانی است را بیابد، شاید بتوان آن را نازل‌ترین سطح جامعۀ زمینه‌ساز خواند.

کلیدواژه: زمینه سازی ،جامعه زمینه ساز ،شاخصه های جامعه زمینه ساز

شاید دوست داشته باشید