نیروهای رژیم صهیونیستی به کودک ۵ ساله شلیک کردند

به گزارش ادیان نیوز، این کودک محمد نام دارد و همراه خواهر و عمویش در خیابان مورد تهاجم قرار گرفته و گلوله به صورت این کودک اصابت نمود .

کودک زخمی به بیمارستان منتقل شد و چشمش را تخلیه کردند .

این افراد هیچ عملی انجام نداده بودند که  نیروهای اسرائیل این گونه آنان را مورد تهاجم قرار داد.

مردم فلسطین در طی سال ها جنگ و تجاوز از هیچ حقوق شهروندی برخوردار
نبوده اند و همواره به آنان ظلم و ستم شده است و حتی کودکان نیزاز این
تهاجم در امان نبود ه اند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید