جایگاه زن در نهج البلاغه

نویسنده :ع‍زت ال‍س‍ادات م‍ی‍رخ‍ان‍ی    

چکیده :

موضوع این نوشتار بررسی کلمات امام علی علیه السلام درباره زن و تحلیل و ارزیابی آنهاست. نویسنده شیوه جمع بین ادله و اسلوب اجتهادی و آموزه های فقها را در برداشت از متون دینی ارائه نموده و سپس به بررسی متون و تطبیق آن با اصول مسلم قوانین دینی و ادله قطعیه، با به کارگیری شیوههای جمع ادله و رفع تعارض ـ پرداخته است.

نویسنده در بحث اصلی مقاله، ابتدا جایگاه انسان را در اندیشهها و مکاتب بررسی و سپس انسانشناسی را در اندیشه دینی و از نگاه امام علی علیه السلام مطرح کرده است. بیشترین ایرادی که به فرمایش امام علیه السلام گرفته شده درباره نقصان ایمان و عقل زن است که نویسنده با تعریف عقل و بررسی عوامل کارآمدی و ناکارآمدی آن؛ به بیان نظر شارحان و علما درباره این سخن حضرت پرداخته است. در خاتمه و نتیجه گیری، مطالب و نکاتی درباره شیوه فهم کلام معصومین و نیز جایگاه زن در روایات آمده است.

کلید واژه: اجتهاد ، نهج البلاغه، امام علی (ع) ، عقل زن ، ایمان زن ، اسلوب

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.