مشروعیت جنگ‌های صلیبی از دیدگاه روحانیان مسیحی و مقایسه آن با ماهیت جهاد مسلمانان در برابر صلیبی‌ها

نویسنده : معصومه‌سادات میرمحمدی


چکیده :

یکی از طولانی‌ترین جنگ‌هایی که تاریخ به خود دیده،‌ جنگ‌های صلیبی است که نزدیک به دو قرن، بهانه قلم‌فرسایی مورّخان شده است. اینکه علّت این جنگ‌ها چه بوده و آغازگران و ادامه‌دهندگان این جنگ‌ها در مشروعیت‌بخشی به این خشونت‌ها چه توجیهی داشته‌اند،‌ و اینکه جهاد مسلمانان در برابر متجاوزان مسیحی در اندیشهفقیهان معاصر این جنگ‌ها چه ماهیت و مبنایی داشته است، جای بحث و تأمّل دارد.

فرضیه اصلی این نوشتار آن است که جنگ‌های صلیبی، نمونه تمام‌عیاری از جنگ‌های مقدّس بوده‌اند که آموزه‌سازی روحانیان مسیحی در باب «جنگ عادلانه» نتوانسته است ماهیت آنها را تغییر دهد؛ زیرا روایات تاریخی از این جنگ‌ها، اجازه انطباق آنها با آموزه جنگ عادلانه را نمی‌دهد. جهاد مسلمانان با صلیبی‌ها نیز ـ چه درقالب جهاد به ظاهر ابتدایی و چه در قالب جهاد تدافعی و پیش‌دستانه ـ ماهیت جهاد دفاعی داشته است که فقیهان شیعه و سنّی معاصرِ این جنگ‌ها، آن را مشروع دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ : اسلام، مسیحیت، آگوستین، آکویناس، جنگ‌های صلیبی، جنگ مقدس، جنگ عادلانه، جهاد دفاعی.