نویسنده : حسين نقوي چكيده : اين مقاله با رويكرد نظري و تحليلي، برخي از ويژگي‌هاي نوشتاري تورات، انجيل و قرآن را بررسي كرده است. ابتدا بحث كلمه، كلام و انسان كامل (واسطة دريافت كتاب آسماني) و پس از آن، بحث كتاب و تأويل آن مطرح مي‌شود. سپس مباحثي مانند انسجام و يك‌پارچگي، وحي يا […]

نویسنده : حسين نقوي

چكيده :

اين مقاله با رويكرد نظري و تحليلي، برخي از ويژگي‌هاي نوشتاري تورات، انجيل و قرآن را بررسي كرده است. ابتدا بحث كلمه، كلام و انسان كامل (واسطة دريافت كتاب آسماني) و پس از آن، بحث كتاب و تأويل آن مطرح مي‌شود.
سپس مباحثي مانند انسجام و يك‌پارچگي، وحي يا الهام، تدوين كتاب مقدس و قرآن كريم، سبك نگارش، تدوين كتاب‌هاي جانبي، برتري قرآن بر كتاب مقدس، تحريف قرآن و كتاب مقدس، حجيت و اعتبار، و اوصاف قرآن و كتاب مقدس از نگاه آيات قرآن مطرح مي‌شود. در اين مقال، تلاش شده است كه مطالب به‌صورت تطبيقي، و به اختصار، بيان شود.

كليدواژه‌: كلمه(لوگوس)، انسان كامل(آدم عليون)، كتاب، تأويل، تحريف، تدوين كتب مقدس و حجيت و اعتبار.