نقد و بررسى دیدگاه ؛هاى موجود درباره افشاى راز پیامبراعظم(صلى الله علیه وآله) در آیات ابتدایى سوره تحریم

نویسنده : سید على حسینى فاطمى

چکیده :

یکى از مسائل مهم و اختلافى در تاریخ اسلام مسئله مطرح شده در آیات ابتدایى سوره مبارکه تحریم است که در آن از پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مورد چرایى تحریم حلالى از حلال هاى خداوند سؤال مى شود. این مسئله به قدرى مهم بوده که چند آیه از آیات قرآن کریم بدان اختصاص یافته است. البته قرآن کریم درباره موضوع حلالِ حرام شده و علت آن سکوت مى کند تا جایى که مفسران شیعه و سنى دیدگاه هاى مختلفى درباره آن ارائه کرده اند که در این بین، برخى اغراض سیاسى نیز به عنوان تأیید مذهبى خاص، پشت این مسئله قرار مى گیرد .
در این مقاله و براى بررسى این موضوع، به تفاسیر مختلفى از شیعه و اهل سنت مراجعه شده که در مجموع از دیدگاه شیعه به شش قول و از دیدگاه اهل سنت نیز به شش قول موجود اشاره شده است.

کلیدواژه : پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)، همسران پیامبر، راز، افشا، شیعه و اهل سنت.

شاید دوست داشته باشید