نویسنده : سيداكبر حسيني چكيده : آيين بودا، كه در شرق آسيا جايگاه خاص و ويژه‌اي دارد، داراي سه فرقة مهم و اصلي است. اين فرقه‌ها با نام‌هاي مهايانه، تراودا و چرخ الماس يا لامايي شناخته مي‌شوند. از سوي ديگر، مباحث الهيات، مخصوصاً نگرش اين عده به حقيقت غايي، موضوعي جذاب و جالب توجه است […]

نویسنده : سيداكبر حسيني

چكيده :

آيين بودا، كه در شرق آسيا جايگاه خاص و ويژه‌اي دارد، داراي سه فرقة مهم و اصلي است. اين فرقه‌ها با نام‌هاي مهايانه، تراودا و چرخ الماس يا لامايي شناخته مي‌شوند.

از سوي ديگر، مباحث الهيات، مخصوصاً نگرش اين عده به حقيقت غايي، موضوعي جذاب و جالب توجه است كه بايد با دقت بيشتري به آن توجه كرد. در اين نوشتار، تلاش بر اين است كه نگرش اين سه مكتب به امر الوهي و حقيقت غايي را بررسي كرده، الحادي بودن تراودا، و همه‌خدايي و يا شرك‌آميز بودن مهايانه و چرخ الماس را نشان دهيم. البته لازم به ذكر است كه فرقة لامايي درحقيقت تقريري از فرقة مهايانه در اين موضوع شمرده مي‌شود.

كليد واژه‌ : هينه‌يانه، تراودابوديسم، الحاد، همه‌خدايي، شرك، بودا.