عفت در گفتار(قسمت دوم)

نویسنده : محمد یونس عارفی    

چکیده :

نحوه سخن گفتن افراد نشان دهنده شخصیت آنان بوده و مردم بر اساس آن در باره آن ها قضاوت خواهند کرد. نویسنده، مقاله خود را با شرحی بر سخنان زشت آغاز کرده است. بر اساس آموزه های دین گفتن سخنان زشت از نمودهای برجسته ی بی عفتی در گفتار است و سخن زشت باعث می گردد که شخصیت انسان در نظر مردم کوچک و اعتبار او کاهش یابد، و دراین راستا به روایاتی از امیرالمؤمنان استناد نموده است.

در ادامه به توضیح سخن بدون آگاهی پرداخته و می گوید یکی از مواردی که به عفت محتوای سخن آسیب می رساند، سخن گفتن بدون علم و آگاهی است. در منابع دینی به شدت از اظهار نظردرباره ی چیزی که انسان اطلاع کافی درباره ی آن ندارد نهی شده است. گفتار بدون آگاهی و علم، گاه باعث می گردد که انسان دربرابر حق قرار بگیرد و حق برخلاف گفته او باشد.مشکل دیگری که دامن گیر بسیاری از افراد است، سخن گفتن درباره امری است که به زندگی دیگران مربوط است و پیامدهای منفی را متوجه جامعه می سازد.

کلید واژه: عفت،عفت در گفتار،سخنان زشت،سخن بدون آگاهی ، سخن بی ارتباط ، عفت در روایات

شاید دوست داشته باشید