خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

تقابل ولایت فقیه در برابر اندیشه فراماسونی

به گزارش ادیان نیوز، یک استاد مباحث تاریخی حوزه با اشاره به تقابل اندیشه ولایت فقیه با
اندیشه فراماسونی، انقلاب اسلامی را احیاءکننده نظریه ولایت فقیه و بی
اثرکننده تلاش صهیونیسمی دانست که ۱۱۰ سال قبل از دل فراماسونری یهودی
درآمد.

«حجت الاسلام والمسلمین سید امیررضا طاهایی فرد» که با مرکز خبر مجتمع
آموزش عالی فقه جامعه المصطفی(ص) گفتگو می کرد، با اشاره به ارتباط سیره
اهلبیت(علیهمالسلام) و فرهنگ ولایت فقیه، گفت: ائمه هدی(علیهم السلام) در
رویدادهای گوناگون به دوستداران غیر عرب خود میفرمودند که دین و شریعت خود
را از فقهای مورد اعتماد منطقه خود بیاموزید که این  خود مهر تأییدی بر
حقانیت ولایت برای فقیه در دوران غیبت به شمار میآید.

وی افزود: ۱۱۰ سال قبل، حزب صهیونیسم با هدف ورود به بیتالمقدس و فلسطین
و پایهریزی تحقق ایده هشتصد ساله فراماسونری شکل گرفت. در واقع، یهودیان
ابزاری برای فراماسونریها بودند که بر اساس اعتقاد ادیان ابراهیمی که
سرنوشت قدرت آخرالزمان در فلسطین رقم خواهد خورد، وارد این کشور شدند.

* رابطه صهیونیزم با فراماسونرها؛

این استاد مباحث تاریخی شکل گیری
ایده و اجراییسازی ولایت فقیه را مهمترین چالش صهیونیسم بینالمللی عنوان و
اذعان کرد: جریان فراماسونری یهودی هشتصد و یا نهصد سال قبل به وجود آمد.
با آغاز دوران استعمار در جهان، هیچ دولت مستقل مردمی وجود نداشت و هر حاکم
و سردمداری در هر کشور دنیا به نوعی از عوامل استعمارگران و جریان
فراماسونری بودند.

این استاد حوزه انقلاب امام خمینی(ره) را احیاکننده نظریه ولایت فقیه و
بیاثرکننده تلاش فراماسونها برای کنار نهادن حکما و علما از حاکمیت دانست و
ادامه داد: این انقلاب، حاصل قرنها تلاش سردمداران پنهان دنیا که قانون
جنگل را در جهان گسترانیده بودند که بر اساس آن قدرتمندان و ظالمان در قالب
مدلهای حکومتی همچون کمونیستی، کاپتالیستی و مدل ماتریالیستی، با پوشیدن
کت و شلوار و کراوات به حکومت میرسیدند را نقش بر آب کرد.

* حق وتو، راه آورد حقارت بار غرب برای جهان؛

وی بارزترین رهآورد
قدرتطلبی و ظلممحوری امروز جهان را حق وتوی سازمان ملل و شورای امنیت عنوان
و خاطرنشان کرد: چه مطلبی از این حقارتبار تر که هر کشوری که قدرت بیشتری
دارد، میتواند نظر همه مردم دنیا را وتو کند و جالب این جاست که مردم نیز
خود را با این نظر هماهنگ کرده بودند و آن را مطابق با استانداردهای حکومتی
میپنداشتند، تا این که امام خمینی(ره) با انقلاب خود ترکی بر این نظریه
جهانی وارد کرد.

* ولایت فقیه و ترک در ریشه بنایی فراماسونها؛ 

این فرهیخته حوزوی با
بیان این که در سالهای پس از انقلاب نیز، دامنه این گسست و ترک در ریشههای
بنایی که فراماسونها در جهان کنونی پایهریزی کرده بودند، بیشتر گردید،
ابراز کرد: حکومت حکیم، تئوری و پیام این انقلاب به مردم دنیا بود. از این
رو صهیونیسم جهانی، در این سالها موانع فراوانی در برابر صدور فرهنگی این
انقلاب ایجاد کردند که هرچند به کندی این حرکت انجامید، اما نتوانست این
روند را متوقف نماید.

حجت الاسلام والمسلمین طاهایی فرد با ابراز این که تفکر فرماسونها،
آزادی از بندگی خدا و روآوری به بندگی شیطان است، ادامه داد: شعار آزادی
آنها نیز بر خلاف واژه حریت متبادر از آن، آزادی از بندگی خداست که همان
تفکر تفکر ماتریالیستی، کاپیتالیسمی و امانیسمی نوین است. تفکر فراماسونری،
همان تفکر فرعونی و مصر باستان با رنگی نو و جذاب است که هر انسانی برای
خود خداست و هر خدایی که بتواند دیگر خدایان یعنی انسانهای دیگر را به
بندگی خود درآورد، خدای اعلا نام خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: تفکر ولایت فقیه، بر اساس حاکمیت طولی خداوند، انبیاء و
اوصیاء(علیهمالسلام) و اذن این بزرگواران به ولایت فقیه به عنوان شبیهترین
مردم به آنها در عصر غیبت، جلوه پیدا کرد.

* ابزار فراماسونها برای فریب و جذب مردم؛

این استاد مباحث تاریخی با
بیان این که اگر هم و غم ولایت فقیه در نهادینه سازی احکام الهی در جامعه
است، تلاش جبهه مخالف آن نیز بر جذب مردم در قالب شمایل زیبایی مانند
دموکراسی است تا در پس آن اهداف پنهان خود را اجرا کند، اذعان کرد: برابری
زن و مرد، آزادی، ارتباط زن شوهردار با مردان دیگر اهدافی هستند که در قالب
دموکراسی در حال تبلیغ در جهان است که نه تنها با مفاهیم اسلامی، بلکه با
نگاه مسیحیت و یهودیت به دین و حتی با نگاه هندوها که دین الهی ندارند، نیز
سازگار نیست.

این فرهیخته حوزوی ادامه داد: دیگر نیرنگ فراماسونی آنها، استفاده از
تفکرات التقاطی است که بر اساس آن هر مسلمان در کنار اعمال عبادی خود باید
به مقتضیات روز و قوانین و استانداردهای بینالمللی نیز پایبند باشد. بر
اساس همین نظریه است که مردم کشوری همانند ترکیه خود را ملزم به انجام
اعمال عبادی میکنند، اما در کنار آن تلاش در هماهنگسازی هر چه بیشتر خود با
شمایل غرب و اروپایی دارند که این همان تفکر التقاطی است. این تفکر هرچند
در ابتدای امر بسیار منطقی به نظر میرسد، ولی در عمل شاهدیم که چگونه
استانداردهای دین را به چالش میکشد.

* رمز پیروزی تفکر ولایی در برابر تفکر فراماسونی؛

وی، با اشاره به
عوامل پیروزی تفکر ولایت فقیه در برابر تفکر فراماسونی غرب، بیان کرد: امام
خمینی(ره) با مخاطب قرار دادن توده و عامه مردم، انقلاب خود را به ثمر
رساندند و پس از آن نیز از این تفکر عدول نکردند و رو به ایجاد طبقه اشراف و
صاحبان نفوذ اجتماعی نیاوردند و این رمز حفظ و پایداری انقلاب ایشان در
طول این سالها است.

حجت الاسلام والمسلمین طاهایی فرد نمونه بارز تفکر و مشی امام(ره) بر
محوریت مردم را شکلگیری و برچینی حزب جمهوری اسلامی دانست و اضافه کرد:
طرفداران امام راحل حزبی را به نام جمهوری اسلامی پایهریزی کردند که بتواند
از توده مردم برای ارکان نظام، نیروسازیسازی کند که ایده خوبی نیز بود،
ولی پس از مدتی امام(ره) دستور تعطیلی آن را دادتذ. میتوان دلیل آن را در
این نگاه خاص امام راحل دانست که مخاطبین اصلی باید عامه مردم باشند، نه
حزب، اشخاص و اشراف؛ از این رو توانستند مقبولیت ولایت خود را از عامه مردم
دریافت کنند.

این کارشناس مباحث تاریخی خاطرنشان کرد: اگر کلام و نگاه مقام عظمای
ولایت در سالهای رهبری خود به عنوان فصلالخطاب بوده است، نیز تنها برای
مقبولیت مردمی ایشان است. هرچند چالشهای بسیاری در این سالها برای نظام
ایجاد شد که سختیها، کشمکشها و هزینههایی را نیز در بر داشت، اما این
مدیریت و نفوذ کلام ایشان بود که این تهدیدها را تبدیل به فرصت نمود.

این استاد حوزه با اظهار این که با ارتحال امام خمینی، آرمانهای او از
بین نرفت، ادامه داد: حقا که حضرت آیتالله خامنهای رهبری شایسته هستند که
توانستند در این سالها به گونهای مدیریت و رهبری کنند که هیچ فردی، حتی
دشمن نیز توان گرفتن خردهای از ایشان را ندارد. همچنان که خانم کاندو لیزا
رایس، وزیر خارجه سابق آمریکا، در ضمن گفتوگویی اذعان کرده بود هر برنامهای
که متفکرین و تئوریسینهای ما روزها و ماهها طراحی و اجرایی میکنند، با
سخنرانی بیست دقیقه ای رهبر ایران از بین میرود.

* اطاعت از ولایت فقیه، تا چه اندازه؟

حجت الاسلام والمسلمین طاهایی
فرد میزان اطاعت مردم از ولایت فقیه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد:
مبلغان باید مدافعان ولایت فقیه در برابر هجمه های دشمن برای تزلزل این
جایگاه باشند. مردم باید از ماجرای جنگ تبوک درس بگیرند که رویایی مسلمانان
با رومیان بود و به سه ماه طول انجامید و افراد هر دو قوا در این جنگ
فرسایشی خسته شده بودند. نبی مکرم اسلام(ص) فرمودند که مقداری تحمل و
مقاومت کنند تا با یک حمله رومیان عقب نشینند و بیت المقدس آزاد گردد.
ناگهان یکی از صحابه ندا داد که: “همه خسته شده اند و توان مقاومت ندارند و
از طرفی فصل برداشت محصول در مدینه است. مسلمین بروند تا دیداری با
خانواده خود و برداشت محصول از مایملک خود داشته باشند”.
بسیار دردناک
است که تنها ۲۵ نفر در لشکر ۳۰ هزار یا ۲۵ هزار نفره مسلمانان، سخن پیامبر
را پذیرفتند و خواهان ادامه جنگ شدند و بقیه بر طبل رفتن کوبیدند که به
ناچار پیامبر(ص) نیز راضی به برگشتن شدند.

* در اطاعت آگاهانه، حد وسطی جای ندارد

این فرهیخته حوزه، با اشاره
به آیه “یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر
منکم”، اظهار کردند: اطاعت از ولیفقیه، باید آگاهانه باشد. اطاعت بیهدف به
سرپیچی منتهی میشود. اگر رسولالله ولایت بر همه مردم دارد، معیار فرمان خود
در جنگ تبوک را مقبولیت مردمی گذاشتند و دستور برگشت به مدینه را صادر
کردند. تنها اگر مردم آگاهانه از ولیفقیه خود فرمانبرداری داشته باشند،
منجر به مقبولیت مردمی و مصونیت خیمه انقلاب از هر گزندی خواهد شد.

وی، در پایان، با ابراز این که در آموزههایی دینی، دو جبهه حسینی(ع) و
یزیدی وجود دارد و حد وسطی در بین نیست، افزود: مبلغان دینی وظیفه دارند که
به مردم بیاموزند هر که با حق نبود، دشمن است و توقف در بین گرویدن به حزب
الله و حزب الشیطان معنایی ندارد. هر که در جبهه حزب الله باشد، باید با
تمام وجود برای آن بجنگد، هرچند که جنگی فرهنگی باشد.

منبع : ابنا

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.