حجاب در قرآن (بخش اول)

نویسنده : سید احمد فقیهی     

چکیده :

در این مقاله سعی بر آن است که دیدگاه اسلام در مورد حجاب با استناد به آیات و روایات مطرح گردد. در این راستا آیات ۳۰- ۳۱ سوره نور مورد بررسی قرار گرفته است. مفردات آیه، شأن نزول آیه مطرح گردیده اند و مسأله ملازمه میان وجوب پوشش و نگاه مورد مداقه قرار گرفته است. در ادامه مسأله پوشش وجه و کفین و اقوال مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته ادله قائلین به وجوب و قائلین به عدم وجوب مطرح گردیده است.

کلید واژه: حجاب در قرآن ، پوشش وجه ، پوشش کفین ، تفسیر آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور