تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

فاطمه زهرا (علیها السلام ) سرلیله القدر

نویسنده : محمد جواد رودگر

چکیده :

در این نوشتار، سعی بر آن است نسبت و تعامل باطن و حقیقت وجود فاطمه زهرا(علیها السلام) با حقیقت وجود و باطن«لیله القدر» مقایسه شود و در محورهای «تعین و تعیین اصل وجود» و «هندسه خلقت و شریعت»، بر ویژگی های اشتراکی و مشابهت های این دو آفریده عظیم تأکید گردد. در این مقاله، منزلت سه عالم «سرشت»، «سرنوشت» و «شخصیت حضرت فاطمه(علیها السلام» با رویکردی تطبیقی بررسی می شود.

کلید واژه : ولایت ، عقل نظری ،عقل عملی ،فاطمه زهرا (س) ،نبوت تعریفی،لیلهالقدر

شاید دوست داشته باشید