پیدایش و تطور دولت زیدیه در یمن

نویسندگان : سید علی موسوی نژاد؛ علی یزدانی

چکیده :

جنوب جزیره العرب که در کتیبه های باستانی به نام یمنت خوانده می شود از سال ۱۲۰۰ پیش از میلاد دارای نظام های حکومتی بوده است. مورخان به این سرزمین به سبب پیشینه تاریخی آن در دوران های پیش و پس از ظهور اسلام توجه کرده اند. هم چنین در قرآن، توجه ویژه ایی به این منطقه شده است.
این پژوهش تاریخی به حوادث پس از ظهور اسلام در این سرزمین می پردازد و پیدایش و تطور دولت زیدی در یمن و تحولات آن را در میانه سالهای ۲۸۰ – ۲۹۸ه.ق / ۸۹۳ – ۹۱۱ م  بررسی می کند. پیدایش این دولت در یمن و فعالیت امامان زیدی و شیعیانشان در این بخش از جهان اسلام سبب شد این دولت، تنها حکومت زیدی باشد که بیش از هزار سال پایدار بماند .

کلیدواژه : زیدیه؛ طبرستان؛ یمن؛ الهادی الی الحق؛ صعده

شاید دوست داشته باشید