تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

سکولاریست ها و دولت اسلامى (قسمت اول)

نویسنده : خالد توفیق
مترجم : مصطفى فضائلى

در نوشته هاى سکولاریست ها, خُرده گیرى براندیشه دولت اسلامى, یک شیوه دائمى شده است. وقتى که طرح دولت اسلامى از شکل نظرى به تجربه اى عملى تبدیل شد و موجودیتى عینى یافت, آن خُرده گیرى ها دیگر, مقطعى و براساس تحلیل و گفت و گوى عقلى و منطقى نیست بلکه از موضع نقدِ مبتذل و خرده گیرانه و دائمى است. سکولاریست ها حدود دو دهه علیه آرمان هاى اسلامى تلاش کردند.
آنان با این کار, در بى هویتى بعیدى فرو رفتند و قربانى احکام کلى و جامدى شدند که آن ها را در چهار چوب (غیب گراییِ) نابخردانه اى قرار داد که آثار آن به مراتب بیش تر از آن (غیب گرایى) است که خود طى چندین دهه همواره اسلام گرایان را به آن متهم مى کردند.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.