نویسنده : زهرا بيات چكيده : تربيت اخلاقي فرآيند زمينه‌سازي و به كارگيري شيوه‌هايي براي شكوفا‌سازي، تقويت و ايجاد صفات و رفتارهاي اخلاقي، و اصلاح و از بين‌بردن رفتارها و آداب غيراخلاقي در انسان است. بي‌ترديد، اصلاح و تهذيب نفس در سعادت فردي و اجتماعي، و دنيوي و اخروي انسان نقش بسزايي دارد. بر اين […]

نویسنده : زهرا بيات

چكيده :

تربيت اخلاقي فرآيند زمينه‌سازي و به كارگيري شيوه‌هايي براي شكوفا‌سازي، تقويت و ايجاد صفات و رفتارهاي اخلاقي، و اصلاح و از بين‌بردن رفتارها و آداب غيراخلاقي در انسان است. بي‌ترديد، اصلاح و تهذيب نفس در سعادت فردي و اجتماعي، و دنيوي و اخروي انسان نقش بسزايي دارد. بر اين اساس، اين تحقيق به بررسي نقش تربيت اخلاقي از ديدگاه پيامبر اعظم‌(ص) در جهت تحقق وظايف فردي و اجتماعي مي‌پردازد.

در اين پژوهش از روش بررسي اسنادي و كتابخانه‌اي، و تحليل مباحث استفاده شده است. نتيجة كلي به دست‌آمده اين است كه تربيت اخلاقي از ديدگاه پيامبر اعظم(ص) در جهت تحقق وظايف فردي و اجتماعي، جامعة اسلامي را به سوي كمال و مصونيت در برابر ساير موانع و مشكلات و ناهنجاري‌ها رهنمون مي‌شود. آنچه كه انسان را به اين كمال مي‌رساند، تربيت اوست و در راستاي تحقق يافتن فضايل اخلاقي و پرهيز از رذايل اخلاقي است تا بدين وسيله، انسان به كمال و سعادت الهي برسد.

كليد واژه‌: پيامبر اعظم(ص)، وظايف فردي، وظايف اجتماعي، تربيت اخلاقي.