چینش نظام عالم از دیدگاه ابن‌ عربی

نویسنده : علیرضا کرمانی

چکیده :

محور مباحث عرفان ابن‌عربی و محققان عرفان نظری در مکتب ابن‌عربی، توحید عرفانی و وحدت وجود است که بر اساس آن، تمام کثرات، تجلیات و ظهورات حق واحدند.
با توجه به آموزه وحدت وجود و به عنوان یکی از لوازم آن در عرفان نظری، بحث از تبیین کثرات و چگونگی چینش نظام تجلیات مطرح است، این موضوع بحث عمده‌ای در آثار عرفان محقق پدید آورده است. ابن‌عربی نیز درباره ترتیب این تجلیات بیانی دارد که در این مقاله بررسی شده است. وی پس از صقع ربوبی و عالم اله از ارواح مهیمه، عقل اول، نفس کلی، عالم طبیعت، هباء، افلاک ثوابت و زمین و آسمان‌ها نام می‌برد.

کلیدواژه‌: عقل اول، نفس کلی، عالم ارواح، عالم افلاک، ابن‌عربی.

شاید دوست داشته باشید