نویسنده : محمدجواد نوروزي چكيده : شناخت جمهوري اسلامي ايران مستلزم تبيين شاخص‌هاي آن است. جمهوري اسلامي ايران مشابه هر نظام سياسي، داراي سه ساحت باور (فلسفه سياسي)، ساختار و رفتار است. در اين پژوهش تلاش شده است تا شاخص‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين سه محور مورد بررسي قرار گيرد. در ساحت باور تاكيد […]

نویسنده : محمدجواد نوروزي

چكيده :

شناخت جمهوري اسلامي ايران مستلزم تبيين شاخص‌هاي آن است. جمهوري اسلامي ايران مشابه هر نظام سياسي، داراي سه ساحت باور (فلسفه سياسي)، ساختار و رفتار است. در اين پژوهش تلاش شده است تا شاخص‌هاي جمهوري اسلامي ايران در اين سه محور مورد بررسي قرار گيرد.
در ساحت باور تاكيد بر خدا محوري، انسان‌شناسي بر پايه انديشه اسلامي و عقيده به نبوت و معاد است. در عرصه ساختار ويژگي‌هاي ساختار سياسي، فرهنگي و اقتصادي مطرح است و در حوزه رفتار مي‌توان به رفتار نخبگان ،شهروندان و گروه‌هاي اجتماعي اشاره كرد. اين مقاله با رويكرد نظري و تحليلي به شاخص‌ها و نشانه‌هاي نظام جمهوري اسلامي مي‌پردازد.

كليد واژه‌ : نشانه، شاخص، انسان‌شناسي، خدامحوري، ساختار سياسي اجتماعي