نویسنده : محمدرضا باقرزاده چکيده : کارآمدي راهبرد سياست خارجي، مرهون قاطعيت در اجراي مقاصد، ابتنا بر رويکرد فعال و سازنده، تأکيد بر واقع‌گرايي در عين آرمان‌گرايي، شايسته‌سالاري، الزام به کسب همه اشکال قدرت براي رويارويي با دشمنان بشريت، انسجام در اجزاي دستگاه ديپلماسي، بهره‌مندي از پشتوانه‌هاي مستحکم بينشي و گرايشي، استفاده از همه ابزارهاي […]

نویسنده : محمدرضا باقرزاده

چکيده :

کارآمدي راهبرد سياست خارجي، مرهون قاطعيت در اجراي مقاصد، ابتنا بر رويکرد فعال و سازنده، تأکيد بر واقع‌گرايي در عين آرمان‌گرايي، شايسته‌سالاري، الزام به کسب همه اشکال قدرت براي رويارويي با دشمنان بشريت، انسجام در اجزاي دستگاه ديپلماسي، بهره‌مندي از پشتوانه‌هاي مستحکم بينشي و گرايشي، استفاده از همه ابزارهاي فرهنگي، سياسي، حقوقي، اقتصادي، رواني و در نهايت، نظامي و برخورداري از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي است. اين آموزه‌ها و رويکرد‌ها در پرتو توجه به مؤلفه‌هاي جهاد در انديشه سياسي اسلام است.

پيش‌فرض چنين راهبردي، تصحيح نگاه به ماهيت جهاد در فقه سياسي اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رايج، صرفاً بر عمليات نظامي اطلاق نمي‌شود. اين واژه بر روندي در سياست خارجي اطلاق مي‌شود که از اقدامات فرهنگي و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامي منتهي مي‌شود. راهي که فقه سياسي براي دستيابي به سياست خارجي فعال، پويا و سازنده فرارو مي‌نهد، همان راهبرد جهادي مبتني بر مفهومي فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.

کليد واژه‌ : جهاد، سياست خارجي، جمهوري اسلامي ايران، دکترين و راهبرد جهادي