همجنس گرایی در شبکه های مسیحی/ فیلم

ادیان نیوز: در این کلیپ با وجود اینکه کتاب مقدس همجنس گرایی را نهی کرده است اما می بینیم که هنوز هم هستند کسانی که برای اینکه بخواهند افراد بیشتری را به خود جلب کنند حرف های ناصحیح و تایید از همجنس گرایی می کنند.