نویسنده : علي موحديان‌عطار چكيده : مكتب يگه يكي از دَرشَنه‌ها، مكتب‌هاي فلسفي هندو، و از جمله شش مكتب راست‌باور (اَستيكه1= هست‌گو)، است. يگه همچون ساير مكتب‌هاي فلسفي هندويي، يك «مكتب نجات» است. در مكتب يگه، به‌سان عموم مكتب‌هاي فلسفي ـ عرفاني هندو، معضل آدمي جهل و عدم تمييز ميان خود حقيقي و غير خود […]

نویسنده : علي موحديان‌عطار

چكيده :

مكتب يگه يكي از دَرشَنه‌ها، مكتب‌هاي فلسفي هندو، و از جمله شش مكتب راست‌باور (اَستيكه1= هست‌گو)، است. يگه همچون ساير مكتب‌هاي فلسفي هندويي، يك «مكتب نجات» است. در مكتب يگه، به‌سان عموم مكتب‌هاي فلسفي ـ عرفاني هندو، معضل آدمي جهل و عدم تمييز ميان خود حقيقي و غير خود است: رهايي از اين معضل از طريق معرفت به همين تمايز ممكن مي‌شود.
اما آنچه مكتب يگه را از ديگران متمايز مي‌كند دو چيز است: يكي نظرية نجات خاصِ اين مكتب است، و ديگري راه يا طريقت ويژه‌اي است كه مكتب يگه براي تحقق آن نظريه فراپيش مي‌نهد. بر اساس نظرية نجات يگه، معرفتِ متمايزكننده، تنها با خاموشي انديشه و فرونشستن جنبش افكار، محقق خواهد شد. طريقت مخصوص يگه نيز مراحل متدرّج و هشت‌گانة تحقق اين امر را به‌طور عملياتي، آموزش مي‌دهد. اين جستار، كوششي است براي تبيين نظريه و طريقت نجات در مكتب يگه.

كليد واژه‌ : يگه (يوگا)، نجات، مُكشه، پَتَنجَلي، دَرشَنه‌ها.