نویسنده : خالد توفيق ترجمه: مصطفى فضائلى يادآورى:در قسمت نخست اين مقاله كه در شماره ده به چاپ رسيد، پس از مقدمه اى‏ در پيدايش چالش ميان سكولاريست‏ ها و انديشه دولت دينى، شش پرسش آنان مورد نقد وبررسى قرار گرفت، در اين شماره ادامه پرسش‏ هاى سكولاريست‏ ها را پى مى‏ گيريم. سکولاريست ها […]

نویسنده : خالد توفيق
ترجمه: مصطفى فضائلى

يادآورى:
در قسمت نخست اين مقاله كه در شماره ده به چاپ رسيد، پس از مقدمه اى‏ در پيدايش چالش ميان سكولاريست‏ ها و انديشه دولت دينى، شش پرسش آنان مورد نقد وبررسى قرار گرفت، در اين شماره ادامه پرسش‏ هاى سكولاريست‏ ها را پى مى‏ گيريم.