نویسنده : محمدجواد واعظی     چکیده : موضوع «زن از ديدگاه اسلام» همواره از موضوعات مهم درحوزه انديشه اسلامي بوده است. بي ‌ شك، بررسي تاريخي اين مقوله، كمك شاياني به روشن‌شدن مسئله و شفافيت در نظريه ‌ پردازي ‌ ها مي ‌كند. تبيين تاريخي وضعيت زن در اسلام نيازمند شناخت وضعيت زن پيشاز اسلام […]

نویسنده : محمدجواد واعظی    

چکیده :

موضوع «زن از ديدگاه اسلام» همواره از موضوعات مهم درحوزه انديشه اسلامي بوده است. بي ‌ شك، بررسي تاريخي اين مقوله، كمك شاياني به روشن‌شدن مسئله و شفافيت در نظريه ‌ پردازي ‌ ها مي ‌كند. تبيين تاريخي وضعيت زن در اسلام نيازمند شناخت وضعيت زن پيشاز اسلام است.

اينكه زن قبل از اسلام ازچه جايگاه و موقعيتي برخوردار بوده و رويكرد عرب جاهلي به زن چگونه بوده و ميزان حضور و مشاركت زن در مسائل اجتماعي،سياسي،اقتصادي و فرهنگي در چه وضعيتي بوده است،موضوع اصلي اين نوشتار است. شناخت وضعيت زن در جاهليت، درآمدي بر سير تحولات اجتماعي اسلام و نظرگاه اسلام درباره موضوع زن از محورهاي مهم اين نوشتار است.

کلید واژه : زن،اسلام،اقتصاد،فرهنگ،اجتماع،جاهلیت،خانواده،سیاست