مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب

نویسندگان : دکتر یحیی فوزی ، غلامرضا بصیرنیا

چکیده :

این مقاله به بررسی و تبیین مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب پرداخته است و در این زمینه، مبانی نظری این دو رویکرد به مهندسی فرهنگی، بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد این دو رویکرد به لحاظ تعریفی که از فرهنگ و مهندسی فرهنگی، انسان، نقش دولت در حوزه فرهنگ و نتیجه دخالت آن در مهندسی فرهنگی جامعه ارائه می‌دهد، با یکدیگر اختلاف مبنایی دارند.

کلید واژه : فرهنگ، مهندسی فرهنگی، ، امام خمینی(ره)، ایران، انقلاب اسلامی.

شاید دوست داشته باشید