نویسنده : يدالله حاجي‌زادهچکيده : يكي از موضوعات مهم در سيره نظامي امام علي(ع)، جواز يا عدم جواز استفاده از «خدعه» و «غدْر» در هنگام مواجهه و درگيري با دشمن است. در تحقيق پيش‌رو كه با استفاده از منابع دست اول نگاشته شده، سيره نظامي امام علي(ع) در اين خصوص مورد بررسي قرار گرفته است. […]

نویسنده : يدالله حاجي‌زاده

چکيده :

يكي از موضوعات مهم در سيره نظامي امام علي(ع)، جواز يا عدم جواز استفاده از «خدعه» و «غدْر» در هنگام مواجهه و درگيري با دشمن است. در تحقيق پيش‌رو كه با استفاده از منابع دست اول نگاشته شده، سيره نظامي امام علي(ع) در اين خصوص مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي اين موضوع نشان مي‌دهد كه امام علي(ع) همانند پيامبر اكرم| هيچ‌گاه از غدر كه به‌معناي نيرنگ و تلاش در جهت شكست دشمن به هر وسيله ممکن است، استفاده نمي‌كرد اما از خدعه كه به‌معناي فريب دشمن است، تنها در جنگ بهره مي‌برد.

كليد واژه : حضرت علي(ع)، خدعه، غدر، سيره نظامي، جنگ.