نویسنده : دکتر محمدجواد نوروزي چکيده : در اين مقاله، نويسنده به دنبال تبيين ايدئولوژي حاکم بر رژيم پهلوي در دوران حاکميت رضاخان، افراد مؤثر در تئوري‌پردازي، تبيين و تثبيت اين ايدئولوژي و نیز چگونگی تحقق عملي و اجرايي شدن آن در اين دوره است. بر اين اساس، ضمن بررسي زمينه‌هاي روي کار آمدن رضاخان، […]

نویسنده : دکتر محمدجواد نوروزي

چکيده :

در اين مقاله، نويسنده به دنبال تبيين ايدئولوژي حاکم بر رژيم پهلوي در دوران حاکميت رضاخان، افراد مؤثر در تئوري‌پردازي، تبيين و تثبيت اين ايدئولوژي و نیز چگونگی تحقق عملي و اجرايي شدن آن در اين دوره است. بر اين اساس، ضمن بررسي زمينه‌هاي روي کار آمدن رضاخان، اصول کلي ايدئولوژي حاکم بر اين دوره را نیز تبيين کرده و در کنار بررسي اقدامات مختلف رژيم در جهت عملي کردن اين ايدئولوژي، به چالش دو انديشه ديني و سکولار در اين دوره پرداخته و انديشه سياسي علماي شيعه در اين چالش را با تمرکز بر تفکر و عمل سياسي ـ اجتماعي دو عالم بزرگ شيعي، آيت‌الله سيد حسن مدرس و آيت‌الله شيخ عبدالکريم حائري يزدي، تبيين کرده است.

كليد واژه : سکولاريسم، تجدد، ملي‌گرايي، شبه‌مدرنيسم، منورالفکري، رضاخان.