نویسنده : حسن يوسفيان چكيده : در اديان گوناگون، بحث از صفات خداوند همواره اهميت فراوان داشته است. بسياري از اديان وجود خداوند را مسلّم و ترديدناپذير دانسته و به جاي اثبات آن، به بررسي و شمارش صفاتش پرداخته‌اند. گروهي از ملحدان نيز با تكيه بر صفات مورد اعتقاد خداباوران، از تناقض دروني مفهوم خدا […]

نویسنده : حسن يوسفيان

چكيده :

در اديان گوناگون، بحث از صفات خداوند همواره اهميت فراوان داشته است. بسياري از اديان وجود خداوند را مسلّم و ترديدناپذير دانسته و به جاي اثبات آن، به بررسي و شمارش صفاتش پرداخته‌اند. گروهي از ملحدان نيز با تكيه بر صفات مورد اعتقاد خداباوران، از تناقض دروني مفهوم خدا سخن گفته، يا وجود خدايي با صفات خاص را، با وجود حوادث زيانباري چون سيل و زلزله، به اصطلاح شرور، ناسازگار پنداشته‌اند.

امروزه بسياري از مؤمنان همچنان بر برداشت سنتي از مفهوم خدا تأكيد مي‌ورزند، اما گروهي از آنان، (به‌ويژه در ميان مسيحيان) از برخي از ديدگاه‌هاي پيشين دربارة خداوند دست كشيده‌اند‌. براي مثال، خدا را عالم و قادر مطلق نمي‌دانند. اين نوشتار، نخست به ابعاد گوناگون بحث از صفات خداوند اشاره سپس، به برخي از پرسش‌ها دربارة چگونگي سازگاري دروني اين صفات پاسخ گفته است.

كليد واژه : صفات خدا، انسجام دروني، سازگاري دروني و بيروني، شرور.