طرح پایان دادن به وجود مسلمانان در برمه

به گزارش ادیان نیوز، طرح مذکور از طریق اجبار مسلمانان به مهاجرت توسط گروه های بودایی افراطی
آغاز شد، اما با این حال مسلمانان حق ندارند علیه عاملان آن به ادارات پلیس
شکایت کنند.
مسلمانان بعد از اخراج شدن از خانه های خود، مجبور هستند
در چادرهایی که در اردوگاه ها برای آنان نصب شده، ساکن شوند، اردوگاه های
مذکور از داشتن ابتدایی ترین و بدیهی ترین خدمات انسانی محروم هستند و
مسلمانان جز با رعایت شرایط بسیار نمی توانند از آن ها خارج شوند.

افراطی
گران بودایی در مرحله دیگری از طرح پاکسازی برمه از وجود مسلمانان ، طبق
نقشه از پیش تعیین شده مسلمانان را مجبور به مهاجرت با قایق های چوبی می
کنند تا در دام قاچاقچیان گرفتار شوند ، بوداییان به این شکل وجود مسلمانان
را در برمه را هدف قرار داده و تلاش می کنند تا به حضور آن پایان دهند.

«طرح پایان دادن به وجود مسلمانان » در برمه در میان سکوت مجامع بین المللی
تا رسیدن به برمه ای خالی از مسلمانان روز به روز گسترده تر می شود.
منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید