نویسنده : پروین ترکمنی آذر   چکیده : زنان مسلمان و شيعه مذهب تاريخ ايران با الهام از آموزه‌هاي مذهبي و فرهنگي خود، همواره در عرصه‌ سياست و حكومت تأثير گذار بوده‌اند. نقش سياسي اين بانوان در زناني همچون سيده خاتون همسر فخرالدوله ديلمي، تركان خاتون همسر ملكشاه سلجوقي و جان بيگم خاتون همسر جهانشاه […]

نویسنده : پروین ترکمنی آذر  

چکیده :

زنان مسلمان و شيعه مذهب تاريخ ايران با الهام از آموزه‌هاي مذهبي و فرهنگي خود، همواره در عرصه‌ سياست و حكومت تأثير گذار بوده‌اند. نقش سياسي اين بانوان در زناني همچون سيده خاتون همسر فخرالدوله ديلمي، تركان خاتون همسر ملكشاه سلجوقي و جان بيگم خاتون همسر جهانشاه قراقويونلو بسيار شاخص است، تا آنجا كه مي‌توان ايشان را از زنان حكومتگر و سياستگذار تاريخ دوره اسلامي ايران ناميد.
سيده خاتون در قوام و اداره حكومت شيعي آل بويه نقش كليدي داشت. تركان خاتون با پيوستن به شيعيان مخالف نظام الملك، پاي شيعيان را به دربار سلجوقي باز كرد. و جان بيگم خاتون در زمان حكومت همسرش و حتي پس از مرگ او، در امور سياسي نقشي تعيين كننده داشت. اين بانوان قدرتمند علاوه بر تأثير سياسي، خدمات فرهنگي بسياري نيز انجام دادند.

کلید واژه : زنان حاکم ، زنان شیعه ، سیده خاتون ، ترکان خاتون ، جان بیگم خاتون