نویسندگان : سيمين قربان‌پوردشتکي – علي‌محمد ولوي چکيده :ازآنجا که حوادث و رخدادها در بستر مناسبات اجتماعي شکل مي‌گيرند؛ شناخت گونه‌هاي مختلف رفتاري، در چگونگي پيدايش، روند و سرانجام حوادث و رخدادها، تاثير بسزايي دارد. شهر کوفه با توجه به ويژگي خاص و نوع رفتار بزرگان آن با حاکميت مرکزي، وجود گونه‌هاي مختلف رفتاري در […]

نویسندگان : سيمين قربان‌پوردشتکي – علي‌محمد ولوي

چکيده :

ازآنجا که حوادث و رخدادها در بستر مناسبات اجتماعي شکل مي‌گيرند؛ شناخت گونه‌هاي مختلف رفتاري، در چگونگي پيدايش، روند و سرانجام حوادث و رخدادها، تاثير بسزايي دارد. شهر کوفه با توجه به ويژگي خاص و نوع رفتار بزرگان آن با حاکميت مرکزي، وجود گونه‌هاي مختلف رفتاري در دعوت از حسين بن علي(ع)، بيعت با نماينده وي و حادثه کربلا، مي‌تواند نمونه مناسبي براي بررسي با ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي باشد.
بررسي اين موضوع با رويکرد جامعه‌شناختي، مسئله را به سمت استفاده از شاخص‌هاي نظريه دوسوگرايي مرتون، قدرت و اقتدار گرث و ميلز و ساير آراي جامعه‌شناختي هدايت کرده است. براين اساس، گونه‌هاي رفتاري چون؛ انقلابيون عدالت‌خواه، انقلابيون نيمه راه، سنتي نيمه راه و سنتي، در کوفه شناسايي شده‌اند. در اين مقطع زماني، نظام اجتماعي برگرفته از ساختار قبيله‌اي و نوع مناسبات سياسي آن با حاکميت مرکزي، از عوامل مؤثر پيدايش گونه‌هاي رفتاري فوق، در قيام حسين بن علي(ع) بوده است.

كليد واژه : رفتار سياسي، قيام، کوفه، انقلابي عدالت‌خواه، انقلابي نيمه راه، سنتي نيمه راه، سنتي.