صنعت از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)

نویسنده : غلامحسین رحیمی

چکیده :

بهره‌گیری هوشمندانه از منابع علمی تمدن اسلامی، به‌ویژه توجه به متون دینی و استنتاج اصول و قواعد علمی در رشته‌های مختلف، می‌تواند در بومی‌سازی منابع آموزشی و کمک آموزشی راهگشا باشد. تصور عمومی و اولیه دانشجویان و اساتید بر آن است که پیشوایان دین مبین اسلام بیشتر به حوزه فقه، اخلاق، عرفان و بخش‌هایی از علوم عقلی محض پرداخته، و نسبت‌به دانش تجربی به‌ویژه حوزه‌های کاربردی آن بی‌توجه بوده‌اند.
مقاله پیش‌رو درصدد بیان غنای مکتب ائمه و توجه ایشان به مسائل مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان‌هاست؛ ازاین‌رو، پس از طرح بیانات امام جعفر صادق(ع) از کتاب گران‌سنگ تحف‌العقول درباره صنعت و مصنوعات صنعتی، در حد اولیه به تشریح آن خواهیم پرداخت.
در این مقاله نشان داده می‌شود که حضرت با دید مثبت نسبت‌به صنایع و تأیید عمومی و همه‌جانبه بر آن، دو دسته قیود برای مصنوعات قائل‌اند: توجه به منع‌های شرعی که بخش بسیار معدودی از صنایع را دربرمی‌گیرد؛ و قیود اخلاقی.

کلید واژه : صنعت، فناوری، فلسفه فناوری، تحف‌العقول، امام صادق(ع).