بازشناسی هویت انقلاب اسلامی

نویسنده : دکتر محمدصادق کوشکی

چکیده :

در این مقاله، پس از بیان مفهوم اولیه هویت، سعی شده است یک گونه‌شناسی از هویت در حوزه نهادهای اجتماعی (مانند انقلاب) ارائه شود. در این گونه‌شناسی، سه هویت تأسیسی، تداومی و غایتی، تعریف و تبیین خواهد شد و در نهایت سعی بر آن است تا با بازکاوی این سه‌گونه از هویت در عرصه هویت انقلاب اسلامی، ثابت شود مقوله عاشورای حسینی، تأمین‌کننده بار محتوایی و ایجادکننده هویت تأسیسی و تداومی انقلاب اسلامی و مقوله انتظار مهدوی، سازنده هویت غایتی انقلاب اسلامی بوده است.
نتایج اصلی برآمده از این تحقیق، به این شرح است:
۱. اثبات ایجاد هویت انقلاب اسلامی بر دو رکن مفهومی ـ تاریخی عاشورا و انتظار؛
۲. اثبات بهره‌مندی هویت تأسیسی و تداومی انقلاب اسلامی از پدیده عاشورای حسینی و ایجاد هویت غایتی؛
۳. انقلاب اسلامی براساس انتظار مهدوی.

کلید واژه :
هویت، انقلاب اسلامی، عاشورای حسینی، انتظار مهدوی، هویت تأسیسی، هویت تداومی، هویت غایتی.

شاید دوست داشته باشید