نویسنده : جواد سليمانىاشاره :در بخش نخست اين مقاله، قانون‏ مندى تاريخ از منظر عقلانى مورد بررسى قرار گرفت، و اثبات شد كه تحولات تاريخ نيز مانند همه كنش‏ ها و واكنش‏ هاى هستى، مشمول نظام علّى و معلولى بوده و هويت مشترك انسان‏ ها به عنوان سلول‏ هاى اصلى جامعه و تاريخ، وجود قوانين […]

نویسنده : جواد سليمانى

اشاره :
در بخش نخست اين مقاله، قانون‏ مندى تاريخ از منظر عقلانى مورد بررسى قرار گرفت، و اثبات شد كه تحولات تاريخ نيز مانند همه كنش‏ ها و واكنش‏ هاى هستى، مشمول نظام علّى و معلولى بوده و هويت مشترك انسان‏ ها به عنوان سلول‏ هاى اصلى جامعه و تاريخ، وجود قوانين مشترك را در تاريخ توجيه مى‏ كند و اين سنت‏ مندى تاريخ با آزادى انسان‏ ها منافات ندارد، چرا كه در پديده ‏ها و حوادث انسانى و اختيارى، همواره يكى از اجزاى علت تامه، اراده خود انسان‏ هاست.
اكنون در اين بخش، برخى از ادله دينى سنت ‏مند بودن تاريخ را مورد بررسى قرار مى ‏دهيم كه به طور خلاصه مى‏ توان گفت: آيات قرآنى كه به وجود «سنت‏هاى الهى» در تاريخ تصريح نموده، انسان‏ ها را به عبرت‏ آموزى يا سير و سفر در سرزمين‏ هاى گوناگون دعوت مى‏ نمايد و نيز سرگذشت اقوام گذشته را راهنماى هدايت بشر مطرح مى‏ نمايند، قانون ‏مندى تاريخ را از منظر دين به وضوح اثبات مى‏ كنند.

کلیدواژه :
سنت الهى، قانون، سنت، قرآن، تاريخ و عبرت.