گستره عفاف به گستردگی زندگی (۱)

نویسنده :حمیده عامری

چکیده :
نویسنده با تشریح این نکته که خداوند نسخه هدایت و سعادت بشر را به صورت ادیان بسوی بشر فرستاده است، بازگو می کند که در آیین اسلام برنامه تربیت بر اساس احیای تمایلات فطری و هدایت همه خواهش های طبیعی بشر استوار است و ارضای معتدل آن پایه تربیت انسان است، یکی از این موارد مسئله عفاف است که با ذکر بیاناتی از معصومین حول این موضوع به ارائه مفهوم تعریف آن می پردازد، آنگاه باتبیین این که عفاف ریشه در فطرت دارد بر نقش وراثت و تربیت در شکل گیری عفاف تأکید می ورزد، و در پایان به بررسی ابعاد مختلف و دامنه عفاف اشاره می کند.

کلید واژه :عفاف ، حیا و عفاف ، ابعاد عفاف

شاید دوست داشته باشید