به گزارش ادیان نیوز، در حالی که روز گذشته گروه ضد اسلامی و نژاد پرست «پگیدا» در شهر «لینز» اتریش از تمام طرفداران خود خواسته بود تا با تجمع در میدان اصلی این شهر نسبت به فعالیت و زندگی مسلمانان در اتریش و اروپا اعتراض خود را بیان کنند، تنها توانست 200 نفر را به […]

به گزارش ادیان نیوز، در حالی که روز گذشته گروه ضد اسلامی و نژاد پرست «پگیدا» در شهر «لینز»
اتریش از تمام طرفداران خود خواسته بود تا با تجمع در میدان اصلی این شهر
نسبت به فعالیت و زندگی مسلمانان در اتریش و اروپا اعتراض خود را بیان
کنند، تنها توانست 200 نفر را به خیابان ها بکشد، در حالی که تبلیغات
فراوانی هم برای این تجمع صورت گرفته بود.

در مقابل گروه های طرفدار مسلمانان و مخالف فعالیت های نژادپرستانه و ضد
مهاجرتی نیز در پاسخ به این فراخوان «پگیدا» از طرفداران خود خواستند تا
در خیابان ها حضور یابند که با این فراخوان بیش از 3 هزار و 500 نفر در
میدان اصلی شهر «لینز» حاضر شده و به سر دادن شعارهایی علیه فعالیت این
گروه و گروه های مشابه پرداختند.

در این راهپیمایی بزرگ که با استقبال مردم سبب تعجب تشکیل دهندگان آن
شده بود، شعارهایی مانند «در لینز یک متر جا هم برای پگیدا نیست»،
«مسلمانان خوش آمدید»، «نه به پگیدا»، «نه به نژادپرستان» سر داده شد.

با این تجمع بزرگ طرفدارن «پگیدا» با هشدار پلیس متفرق شده و از ادامه راهپیمایی 200 نفره خود انصراف دادند.

منبع : ابنا