نویسنده : حسن يوسفيانچكيده :بسياري از اهل تصوّف و عرفان، واژة «شريعت» را در برابر «طريقت» و «حقيقت» نهاده و تفاسير گوناگوني از آنها به‌دست داده‌اند. برخي اين سه تعبير را نام‌هاي گوناگون يا مراتب طولي يک واقعيت شمرده، بر جدايي‌ناپذيري آنها تأکيد مي‌ورزند؛ اما ديدگاه ديگر که بسياري از صوفيان پرآوازه از آن جانبداري […]

نویسنده : حسن يوسفيان

چكيده :

بسياري از اهل تصوّف و عرفان، واژة «شريعت» را در برابر «طريقت» و «حقيقت» نهاده و تفاسير گوناگوني از آنها به‌دست داده‌اند. برخي اين سه تعبير را نام‌هاي گوناگون يا مراتب طولي يک واقعيت شمرده، بر جدايي‌ناپذيري آنها تأکيد مي‌ورزند؛ اما ديدگاه ديگر که بسياري از صوفيان پرآوازه از آن جانبداري نموده‌اند ـ هر کدام، شريعت و طريقت را نردباني بيش نمي‌دانند؛ به‌گونه‌اي که پس از رسيدن به بام حقيقت، نيازي به نردبان شريعت و طريقت باقي نمي‌ماند.

كليد واژه‌ :
شريعت، طريقت، حقيقت، ظاهر و باطن، سکر، عقلاءالمجانين.