نویسنده : مسعود معینی‌پور چکيده :علل و زمینه‌های تحولات اجتماعی از جمله انقلاب‌ها، باید در دوره‌های زمانی مختلف بازخوانی شوند تا در گذر تحولات اجتماعی و تغییر نسل‌ها فراموش نگردند. توجه به علل و زمینه‌های رویداد انقلاب از عناصر مهم در تداوم آرمان‌های انقلاب است.این مقاله، برخی علل و زمینه‌های بشری انقلاب را از دیدگاه […]

نویسنده : مسعود معینی‌پور

چکيده :
علل و زمینه‌های تحولات اجتماعی از جمله انقلاب‌ها، باید در دوره‌های زمانی مختلف بازخوانی شوند تا در گذر تحولات اجتماعی و تغییر نسل‌ها فراموش نگردند. توجه به علل و زمینه‌های رویداد انقلاب از عناصر مهم در تداوم آرمان‌های انقلاب است.
این مقاله، برخی علل و زمینه‌های بشری انقلاب را از دیدگاه امام خمینی بررسی کرده است. از نظر ایشان از جمله علل مهم بروز انقلاب، علل انسانی ـ فردی و اجتماعی است. در علل فردی احساس مسئولیت همگانی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلابی، رسالت فردی هر شخص در کمک به تحقق نهضت‌های الهی و تأثیر نقش رهبری در بروز انقلاب به چشم می‌خورد. در علل اجتماعی نیز بر مجموعه‌ای از علل فرهنگی و سیاسی تأکید شده است.

كليد واژه: انقلاب اسلامی، علل و زمینه‌ها، علل انسانی فردی، علل انسانی اجتماعی، امام خمینی