موانع تربیت زمینه ساز

نویسنده: مرتضوی،سید محمد؛

چکیده :
در اندیشۀ دینی پایان تاریخ، دوران استقرار عدالت و حاکمیت مستضعفان است که این تحول جهانی به دست حضرت مهدی(عج) و یاران مخلص او انجام می‌گیرد. در روایات اسلامی از یاران مهدی(عج) با ویژگی‌هایی یاد شده است، که تا این یاران یافت نشوند و خداوند نخواهد، آن حرکت آغاز نخواهد شد.
به‌جز امام که معصوم و دارای عنایت ویژۀ خداوندی است، یاران او از بین همین انسان‌ها برمی‌خیزند.نوشتار حاضر دربارۀ موانع تربیت زمینه‌ساز چنین یارانی است که با تعریفی خاص از تربیت اسلامی و عوامل آن، از موانع تربیت زمینه‌ساز در حوزۀ افکار، گفتار و رفتار بحث می‌کند. همچنین با استناد به آیات و روایات اسلامی، در حوزۀ اندیشه و ارتباط با خداوند از کفر و شرک به عنوان دو مانع مهم، در حوزۀ ارتباط با امام عصر(عج) از نشناختن جایگاه حقوقی آن حضرت به عنوان مانعی مهم، و در ارتباط با خود از نداشتن بصیرت دینی به عنوان مانع مهم تربیت زمینه‌ساز یاد شده است.
در حوزۀ گفتار از بین موانع متعدد، به ده مانع اشاره شده است و در حوزۀ رفتار از تبعیت از هوای نفس، دلبستگی به دنیا، ضعف بینش اسلامی، ضعف ولایت‌پذیری و… به عنوان موانع تربیت زمینه‌ساز یادشده است.

کلیدواژه: تربیت اسلامی ،عوامل تربیتی ،موانع فکری تربیت زمینه ساز ،موانع گفتاری تربیت زمینه ساز ،موانع رفتاری تربیت زمینه ساز

شاید دوست داشته باشید