بررسى کاربردهاى لقب «امیرالمؤمنین» در بستر تاریخ اسلام (۲)

نویسنده : حامد منتظرى مقدم

چکیده :
پژوهش حاضر، در برابر این پرسش که «در تاریخ اسلام، لقبِ امیرالمؤمنین چه کاربردها و مفاهیمى داشته است؟» سامان یافته، و قسمت نخست آن، در شماره پیشین مجله تقدیم شد.
در آن قسمت، سه فصلِ «بررسى واژگانى»، «نخستین کاربرد» و «گسترشِ کاربرد»، ارائه شد و قسمت حاضر، ادامه فصل «گسترشِ کاربرد» است. هم‏چنین در پایان همین قسمت، نتیجه‏گیرىِ پژوهش به طور یک‏جا آمده است.

کلیدواژه: امیرالمؤمنین، خلافت، واژه‏شناسى و تاریخ اسلام.