نویسندگان : دکتر محمدهادي همايون – محمود مطهري‌نياچکيده :امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین آموزه‌های دینی به شمار می‌آیند که ترک این دو آموزه و بی‌توجهی به مصادیق دینی معروف و منکر در عرصه‌های مختلف دینی، اجتماعی و… از جمله مواردی است که در دوره پیش از ظهور قابل مطالعه است. احیا […]

نویسندگان : دکتر محمدهادي همايون – محمود مطهري‌نيا

چکيده :

امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین آموزه‌های دینی به شمار می‌آیند که ترک این دو آموزه و بی‌توجهی به مصادیق دینی معروف و منکر در عرصه‌های مختلف دینی، اجتماعی و… از جمله مواردی است که در دوره پیش از ظهور قابل مطالعه است.
احیا و توسعه این دو آموزه دینی پس از ظهور نیز، صحنه زیبای دیگری را از این دوره به تصویر می‌کشد. به سبب اهمیت این موضوع، اصل هفتم قانون اساسی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است. لذا پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی جایگاه موضوع امر به معروف و نهی از منکر در سه مقطع زمانی آخرالزمان، انقلاب‌ اسلامی ایران و دوره پس از ظهور امام‌عصر  می‌باشد.

كليد واژه: امر به معروف، نهي از منکر، آخرالزمان، ظهور، قانون اساسي، ايران.