ماهیت وحی و مسأله تساوی ادیان

نویسندگان: محمدرضا بلانیان – بمانعلی دهقان منگابادی
چکیده:
نظریه تکثرگرایی دینی که مدعی تساوی ادیان و مذاهب در حقانیت و تساوی دینداران در امکان نجات و رستگاری است، دارای رویکردها و تقریرهای متفاوتی می‌باشد. مهم‌ترین رویکرد، دیدگاهی است که سعی دارد این تئوری را از نگرشی خاص به وحی استخراج نماید.
این نگرش، همان تجربی‌انگاری یا تجربه دینی تلقی کردن وحی است. مقاله حاضر ضمن بیان تئوری‌های بدیل نظریه تجربه دینی در خصوص ماهیت وحی و نشان دادن برآیند آنها در نظریه تکثرگرایی دینی، به بررسی امکان یا عدم امکان انتاج این نظریه از آنها می‌پردازد. این مقاله درصدد اثبات این فرض است که نظریه تکثرگرایی دینی نه‌تنها ازطریق رویکرد تجربی نسبت‌به وحی، بلکه به‌کمک هیچ تلقی دیگری درباره وحی نیز قابل توجیه نیست.
کلید واژه‌: وحی، تکثرگرایی دینی، تجربه دینی، دیدگاه گزاره‌ای، دیدگاه فعل گفتاری.