بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب‌های بزرگ دنیا

نویسنده : علی کاظمی

چکیده :
یکی از راه‌های شناخت اهمیت و ماهیت یک انقلاب بزرگ همچون انقلاب اسلامی ایران، مقایسه آن با سایر انقلاب‌های بزرگ دنیاست. برای این منظور شرایط اقتصادی، شرایط نظامی، حمایت بین‌المللی و شرایط سیاسی مرحله قبل از پیروزی چهار انقلاب بزرگ دنیا یعنی انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، انقلاب ۱۹۴۹ چین و انقلاب ۱۹۶۲ الجزایر با انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
در این بررسی و مقایسه، نقش این شرایط در وقوع انقلاب، روشن و ثابت می‌شود که رژیم پهلوی هنگام بروز انقلاب اسلامی از جهت اقتصادی، نظامی و حمایت بین‌المللی بر‌خلاف کشورهای فرانسه، روسیه، چین و الجزایر بوده و در وضعیت مطلوبی به سر می‌برده، اما از جهت مدیریت سیاسی، همانند چهار کشور مذکور در شرایط خوبی از نظر مشروعیت و مقبولیت مردمی قرار نداشته است.

کلید واژه:
انقلاب اسلامی، امام خمینی، انقلاب، مشروعیت، مقبولیت.

شاید دوست داشته باشید