تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

چیستی تفسیر موضوعی و تفاوت آن با تفسیر قرآن به قرآن

نویسندگان: لیلا غلامی ـ حسین علوی‌مهر

چکیده:
یکی از روش‌های تفسیر قرآن که در دهه‌های اخیر مورد توجه بیشتری نسبت به گذشته قرار گرفته است، تفسیر موضوعی است.در این روش تفسیری موضوع می‌تواند بر اساس یکی از موضوعات: درون قرآنی، فراطبیعی و یا مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی بشر انتخاب گردد.
تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر قرآن به قرآن در این است که مفسر در تفسیر قرآن به قرآن به دنبال تبیین و بازشناسی معنا و مفهوم واژه یا مدلول آیات است اما هدف تفسیر موضوعی دستیابی به پیام قرآن، بیان نکته‌ای از مفاد قرآن و یا استخراج نظریه و دیدگاه قرآن پیرامون موضوع موردنظر است.

کلیدواژه:
روش‌های تفسیری، تفسیر موضوعی، تفسیر قرآن به قرآن.

شاید دوست داشته باشید