پایه‌گذاری الگوی ناسالم مصرف در دوره‌ رضاخان و آثار آن تاکنون

نویسنده: دکتر محمدرسول آهنگران
چکیده:
در دوران حکومت رضاخان که تقریباً بیست سال بود، پایه‌هایی در الگوی مصرف گذاشته شد که بازتاب آن تا کنون که سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، محسوس است. اقداماتی مانند تغییر در فرهنگ اصیل ایران اسلامی و سوق‌دادن فضای فرهنگی جامعه به فرهنگ مبتذل غرب، تمرکز قدرتی دست نشانده و دخالت همه جانبه دولت در تمام بخش‌های کشور که لازمه آن هدر رفتن و غارت منابع و عدم استفاده بهینه از آن می‌باشد، آثار بدی به جا گذاشت که ورود بی‌رویه کالاهای غربی، نابرابری شدید در تراز پرداخت و رشد نامتناسب شهرها و از بین رفتن بخش روستایی از جمله آن‌هاست.
کلید واژه: رضا خان، فرهنگ مصرفی غرب، تغییرات چند جانبه، تمرکز قدرت، اثرات منفی.
شاید دوست داشته باشید