به گزارش ادیان نیوز، مرکز تحقیقاتی ومطالعات اجرایی “اریج”، ویژه کنترل فعالیتهای شهرک سازی رژیم صهیونیستی فاش کرد که این رژیم درصدد ساخت محله جدیدی در شهرک “بيتار عيليت” در اراضی فلسطینی واقع در غرب بیت لحم است. مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از این مرکز تأکید کرد: این محله جدید شامل پنج ساختمان […]

به گزارش ادیان نیوز، مرکز تحقیقاتی ومطالعات اجرایی “اریج”، ویژه کنترل فعالیتهای شهرک سازی
رژیم صهیونیستی فاش کرد که این رژیم درصدد ساخت محله جدیدی در شهرک “بيتار
عيليت” در اراضی فلسطینی واقع در غرب بیت لحم است.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از این مرکز تأکید کرد: این محله جدید
شامل پنج ساختمان است که در زمینهای روستای “واد فوكين” ساخته می شود.

مرکز تحقیقاتی مذکور خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح وضعیت جغرافیایی
منطقه نیز تغییر می کند؛ زیرا شهرک “بيتار عيليت” یکی از یازده شهرکی است
که رژیم اشغالگر می کوشد آن را به اسم مجتمع مسکونی گوش عتصيون ضمیمه
فلسطین اشغالی کند.

این رژیم همچنین در نظر دارد با توسعه شهرک سازی در این شهر و افزایش
تعداد شهرک نشینان یهودی و به اکثریت رساندن یهودیان در آن، آمار ساکنان آن
را به نفع یهودیان تغییر دهد.

منبع : العالم