نویسندگان: پريسا قربان‌نژاد – مهدي سنگين‌پورچکيده :فرهنگ و تمدن اسلامي با ميراث‌هاي فرهنگي ديگر ملل، تأثير و تأثراتي داشته است. از آن جمله بازي‌ها و سرگرمي‌ها که يا از سرزمين‌هاي همسايه اخذ شدند و يا ريشه در آداب و رسوم قبيله‌اي اعراب داشته‌اند. نگاه خلفاي عباسي در دوره دوم به اين بازي‌ها و بررسي علل […]

نویسندگان: پريسا قربان‌نژاد – مهدي سنگين‌پور

چکيده :

فرهنگ و تمدن اسلامي با ميراث‌هاي فرهنگي ديگر ملل، تأثير و تأثراتي داشته است. از آن جمله بازي‌ها و سرگرمي‌ها که يا از سرزمين‌هاي همسايه اخذ شدند و يا ريشه در آداب و رسوم قبيله‌اي اعراب داشته‌اند. نگاه خلفاي عباسي در دوره دوم به اين بازي‌ها و بررسي علل رواج آنها، موضوعي اين نوشتار است. شواهد حکايت از تاثير شرايط سياسي، فرهنگي و اقتصادي در نوع بازي‌ها دارد.
علاوه بر اين، رواج مکاتب فکري عقل‌گرايي و جبرگرايي و حمايت خلفا از هرکدام، در نوع تفريحات درباريان نقش داشت. علاقه خلفا به خوش‌گذراني نيز در اين امر مؤثر بوده است؛ به‌طوري‌که نديماني براي سرگرم کردن خلفا تربيت مي‌شدند و مؤلفان، آثاري در شرح و آموزش بازي‌ها مي‌نگاشتند. علاوه بر اين، اهميت برخي از بازي‌ها در تقويت فنون نظامي‌گري، موجب توجه مضاعف خلفا بدانها گرديد.

کلیدواژه : شطرنج، چوگان، نرد، اسب‌دواني، خلفاي عباسي.