ادیـان نیوز : منبع : ابنا

ادیـان نیوز :

کلیسای ابراهیم خلیل، پناهگاه آشوری‌های آواره

کلیسای ابراهیم خلیل، پناهگاه آشوری‌های آواره

کلیسای ابراهیم خلیل، پناهگاه آشوری‌های آواره

کلیسای ابراهیم خلیل، پناهگاه آشوری‌های آواره

کلیسای ابراهیم خلیل، پناهگاه آشوری‌های آواره

کلیسای ابراهیم خلیل، پناهگاه آشوری‌های آواره

کلیسای ابراهیم خلیل، پناهگاه آشوری‌های آواره

منبع : ابنا