تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحلیل اخلاقی امید با تأکید بر آیات قرآن کریم

نویسندگان: زهرا محققیان ـ اعظم پرچم

چکیده :
امید به آدمی، شادابی، حیات و پویایی می‌بخشد. شادابی تن به شادابی دل وابسته است و شادابی دل در امید ریشه دارد.
در این نوشتار به روش توصیفی ‌ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آیات و روایات، ضمن بیان مفهوم‌شناسی امید و شناسایی انواع آن، با توجه به شاخصه‌های امید حقیقی و جایگاه آن در اخلاقیات فردی و اجتماعی به تحلیل اخلاقی سیمای پسندیده امید در قرآن کریم پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش بیانگر آن‌اند که چون در جهان‌بینی توحیدی، امید در راستای تکامل و کمالات اخلاقی انسان است و این تکامل از منظر قرآن، به‌سوی خلیفه اللهی در جریان است، (بقره / ۳۰) توجه به این فضیلت اخلاقی عامل آرامش و استحکام او در برابر ناملایمات می‌باشد.

کلیدواژه: قرآن، اخلاق، امید، ایمان، هدف.

شاید دوست داشته باشید