نویسندگان: زهرا محققيان ـ اعظم پرچم چکيده :اميد به آدمي، شادابي، حيات و پويايي مي‌بخشد. شادابي تن به شادابي دل وابسته است و شادابي دل در اميد ريشه دارد.در اين نوشتار به روش توصيفي ‌ـ تحليلي و با بهره‌گيري از آيات و روايات، ضمن بيان مفهوم‌شناسي اميد و شناسايي انواع آن، با توجه به شاخصه‌هاي […]

نویسندگان: زهرا محققيان ـ اعظم پرچم

چکيده :
اميد به آدمي، شادابي، حيات و پويايي مي‌بخشد. شادابي تن به شادابي دل وابسته است و شادابي دل در اميد ريشه دارد.
در اين نوشتار به روش توصيفي ‌ـ تحليلي و با بهره‌گيري از آيات و روايات، ضمن بيان مفهوم‌شناسي اميد و شناسايي انواع آن، با توجه به شاخصه‌هاي اميد حقيقي و جايگاه آن در اخلاقيات فردي و اجتماعي به تحليل اخلاقي سيماي پسنديده اميد در قرآن کريم پرداخته شده است.
يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن‌اند که چون در جهان‌بيني توحيدي، اميد در راستاي تکامل و کمالات اخلاقي انسان است و اين تکامل از منظر قرآن، به‌سوي خليفه اللهي در جريان است، (بقره / 30) توجه به اين فضيلت اخلاقي عامل آرامش و استحکام او در برابر ناملايمات مي‌باشد.

کلیدواژه: قرآن، اخلاق، اميد، ايمان، هدف.