گروه های مردمی عراق با پیش روی در حومه شهر تکریت به دروازه های این شهر رسیدند.

ادیـان نیوز :

منبع : ابنا