نظریه دولت رانتییر (تحصیلدار) و جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: حسن رحیمی (روشن)


چکیده:

انقلاب اسلامی ایران و نظام برآمده از آن، در بسیاری از جهات با نظریه‌های کنونی و تجربه‌شده در زمینه انقلاب‌ها و چگونگی رخداد آنها متفاوت است. همچنین با نظریات و ایدئولوژی حاکم بر انقلاب‌ها مانند نوع رهبری و با دیدگاه‌های رایج دولت در عرصه علم و سیاست و اشکال دولت متفاوت است. یکی از نظرات مطرح‌شده در چند دهه گذشته در ‌مورد کشور‌های جهان‌سوم، نظریه «رانتی» بودن این دولت‌هاست‌.
این مقاله‌ ضمن بازخوانی نظریه «‌دولت رانتییر»، انطباق آن‌را با نظام جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اثبات می‌کند که جمهوری اسلامی ایران به‌رغم دارا بودن شباهت‌هایی با دولت‌های رانتی، در این مورد نیز استثناست و نمی‌توان آن‌را کاملاً در زمره دولت‌های رانتی قرار داد‌.

کلید واژه : جمهوری اسلامی‌، ایران‌، رانت‌، دولت رانتی.