تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نگرش انسان عصر جاهلیبه حقیقت معاد و نحوه مواجهه وحی با آن

نویسنده: علی اصغر همتیان

چکیده :
در باورهای اعتقادی عصر جاهلیت، به ویژه در بنیادی‌ترین اصول، یعنی مبدأو معاد، نارسایی‌های فراوانی به چشم می‌خورد. معادانکاری، انحصار زندگی به عالم دنیا و نفی حیات دوباره انسان‌ها از جمله باورهای اعتقادی مردم پیش از بعثت پیامبر اسلام است. خداوند در آیات متعددی از قرآن مجید، این نگرش جعل‌مدارانه را رد کرده و پس از ارائه ادله گوناگون در راستای ابطال آن، به طرح و جایگزینی حقیقت معاد مبتنی بر اصول صحیح، مبرهن و موافق با فطرت و عقول سلیم بشری پرداخته است.
از این رو در این جستار ابتدا نگرش پیش‌گفته بررسی می‌شود و سپس جهت‌گیری‌های قرآن تجزیه و تحلیل می‌گردد. در پایان نیز ضرورت و انواع معادباوری مردم عصر حاضر در راستای تطبیق فرهنگ‌های پیش و پس از بعثت بررسی می‌شود.

کلید واژه‌: عصر جاهلی، قرآن، وحی، اعتقاد، انکارمعاد.

شاید دوست داشته باشید