نویسنده: علي اصغر همتيان چكيده :در باورهاي اعتقادي عصر جاهليت، به ويژه در بنيادي‌ترين اصول، يعني مبدأو معاد، نارسايي‌هاي فراواني به چشم مي‌خورد. معادانکاري، انحصار زندگي به عالم دنيا و نفي حيات دوباره انسان‌ها از جمله باورهاي اعتقادي مردم پيش از بعثت پيامبر اسلام است. خداوند در آيات متعددي از قرآن مجيد، اين نگرش جعل‌مدارانه […]

نویسنده: علي اصغر همتيان

چكيده :
در باورهاي اعتقادي عصر جاهليت، به ويژه در بنيادي‌ترين اصول، يعني مبدأو معاد، نارسايي‌هاي فراواني به چشم مي‌خورد. معادانکاري، انحصار زندگي به عالم دنيا و نفي حيات دوباره انسان‌ها از جمله باورهاي اعتقادي مردم پيش از بعثت پيامبر اسلام است. خداوند در آيات متعددي از قرآن مجيد، اين نگرش جعل‌مدارانه را رد کرده و پس از ارائه ادله گوناگون در راستاي ابطال آن، به طرح و جايگزيني حقيقت معاد مبتني بر اصول صحيح، مبرهن و موافق با فطرت و عقول سليم بشري پرداخته است.
از اين رو در اين جستار ابتدا نگرش پيش‌گفته بررسي مي‌شود و سپس جهت‌گيري‌هاي قرآن تجزيه و تحليل مي‌گردد. در پايان نيز ضرورت و انواع معادباوري مردم عصر حاضر در راستاي تطبيق فرهنگ‌هاي پيش و پس از بعثت بررسي مي‌شود.

كليد واژه‌: عصر جاهلي، قرآن، وحي، اعتقاد، انکارمعاد.